نوجوانان

بهداشت روانی نوجوانان

اعتیاد به گوشی هوشمند چه تأثیری در زندگی نوجوانان دارد؟

بسیاری از عواملی که نوجوانان را به سمت گوشی های هوشمند جلب می کند نیاز به ارتباط اجتماعی ، تجربه های جدید و کسب اطلاعات در مورد جهان است. اینها مواردی هستند که نوجوانان همیشه دنبال کرده اند.

اعتیاد به گوشی هوشمند چه تأثیری در زندگی نوجوانان دارد؟ بیشتر بخوانید »