نقشه رابطه زن و شوهر

نقشه رابطه زن و شوهر

نقشه رابطه ما: همانطور که شما و همسرتان به نقشه رابطه خود پی میبرید . مشارکت خود را بهتر درک میکنید این شناخت کمک میکند که مسیری را برای چگونگی ارتباط با هم تعیین کنید طوری که بتوانید از خرسندگی جاودانگی و صمیمیت بیشتر در زندگیتان به عنوان زن و شوهر لذت ببرید.

نقشه رابطه چشم اندازی از تجربیات را در گذر زمان در مواقع خاص در اختیار همسرتان میگذارد .این نقشه متشکل از سه وضعیت  رابطه ای  با هم بودن تغیر کردن و مجزا بودن  است و نشان میدهد که در درون هر یک از این سه وضعیت جو شکل میگیرد که ممکن است  عمدتا مثبت یا اساسا منفی باشد .

درباره وضعیت با هم بودن به صورت در تماس حسی بودن با همسرتان به شیوه های گوناگون بیندیشید .برای مثال ممکن است به ظاهر رو در رو هم بنشینید به جای یکدیگر در داخل اتاق کاری را انجام دهید ، یا بسیار دور از یکدیگر باشد و تلفنی با هم حرف بزنید  وضعیت تغییر کردن  نشان میدهد که وقتی شما و همسرتان وهله های گذرایی را ایجاد میکنید یا به انها پاسخ میدهید در رابطه تان چه خبر است

وضعیت مجزا بودن: به اوقاتی بر مکردد که شما تماس حسی با هم ندارید برای مثال شما میتوانید هنگامی که جدا از هم هستید هرچند که دردو  اتاق  دور از یکدیگر میباشید درباره خودتان و همسرتان بیندیشید ، یا میتوانید مجزا بودن را به صورت جدایی یعنی فاصله فیزیکی  واقعا زیاد ذر نظر بگیرید  این جو در هر لحظه از زمان اصولا مربوط  است به اینکه  شما در باره نحوه رابطه ایی که برقرار میکنید چه احساسی ذارید .با این حل جو متاثر از تمام بخش های چرخه اگاهیتان است .در جو مثبت .شما اساسا با خود و همسرتان احساس اطمینان و راحتی میکنید .در جو منفی شما اساسا نامطمئن و ناراحت خود و همسرتان هستید .

نقشه رابطه به عنوان یک راهنما ی مفهومی به شما و همسرتان کمک میکند که:

 • از راه های منفی و مثبتی که با هم رابطه برقرار میکنید و از تاثیرات ان رابطه تان بیشتر اگاه میشوید .
 • مسئولیت زندگیتان را به عنوان زن و شوهر بهتر بپذیرید .برای برقراری مبادلات مثبت تر تان حق انتخاب داشته باشید
 • از رابطه تان مراقبت کنید و قدر ان را بدانید.

باهم بودن و جدا بودن: نگاه دقیق تری به هر قسمت از رابطه میتواند مفید باشد . برای این کار هر دو نفر با خوش بینی وضعیت های  با هم بودن ، و جدا بودن را آغاز کنید سپس یا بدبینی به سمت ان وضعیت ها حرکت کنید . ان وقت میبینید که در خلال تغییر هم درجو مثبت و هم در جو منفی چه روی میدهد تمام این نقشه تلفیقی است از انچه شما در ارتباط زناشویی آموخته اید .

نگرش توجه آمیز : شما و همسرتان کم و بیش نگر ش اصلی اعتنا کردن به یکدیگر را با احترام گذراندن به خود و دیگری و بها دادن به خودتان نشان میدهید و رفتارتان مبین این فرض است که هر کدامتان اهمیت دارید .

جایگزین های خوشایند برای تعارض: در هر ربطه ای مسایلی پیش می اید که گاه به تعارض تبدیل میشود  به هنگام تعارض چنانچه شما و همسرتان این تجربه را داشته باشید که به همدیگر نگاه مثبتی دارید احتمالا دست به این کار میزنید چون خواهید توانست تعارض را با فرجام رضایت بخشی حل و فصل کنید

تاثیر باهم بودن با دید مثبت: اگر شما مثل اکثر زن و شو هر ها هستد به سمت جنبه های مثبت باهم بودن هدایت میشوید و احساسات و افکار و خواسته هایتان را با خیال راحت در میان میگذارید شوخی میکنید همدیگر را لمس میکنید نیایش میکنید مراسم جشن میگیرید ، تصمیم میگیرید کار جدیی را شروع کنید یا صرفا به یک سکوت دل انگیز رضا میدهید و از همراهی یکدیگر لذت میبرید .به قدر کافی مراقب هستید که راه های رضایت آمیز طرف مقابل را پیدا کنید . وقتی این وقایع جمع میشوند احساس مسکنید به هم گره خورده اید  و یکی شده اید  یعنی ما بودن ؛ و ما را بودن رشد میکند

جدا شدن مثبت: وقتی شما و همسرتان از همدیگر دور هستید جو مثبتی را در رابطه تان حس میکنید که همین طور هم هست چون عوامل متعددی موثرند این عوامل احساس راحتی و ارامش را در درون شما حفظ میکنند و به رابطه شما امنیت میدهند

تلقی توجه آمیز: حتی اگر شما با هم نباشید هر دو رفتارتان نگرش توجه آمیزی را به همدیگر و رابطه نشان میدهید و مرز های رابطه تان را معلوم میکنید و به ان احترام میگذارید و احترامی را که به یکدیگر ارید حفظ میکنید و حرف ها و عملتان  حاکی از هم خوانی تعهد به شریک زندگیتان در غیاب اوست .

باور ها و خواسته ها دو روی سکه هستند

با وجود جدایی شما وهمسرتان هر کدام منتظرید که دوباره به هم برسید و هردو تمایل دارید که با هم باشید و هیچ کدام از این باور ها  که زمان از دست رفته است به هر دلیل رابطه را تهدید نمیکند .

مصاحب های فردی دلنشین هستند :هر کدام از شما با اشتیاق و از طریق دنبال کردن برخی از تجربیات شخصی مثل شغل فعالیت اوغات فراغت یا رشد شخصی دیگری را میپذیرد شما پی میبرید که هر یک علایق  و نقاط قوت جداگانه  خاصی دارید و وارد شدن به فعالیت های حول رابطه برای هریک از شما که وارد رابطه شده است لذت بخش است هردو قبول دارید که این مصاحبت ها باعث میشود که شخصا رشد کنید بدون اینکه کنار بکشید یا به بیراهه بروید و هر دو ا این گونه فعالیت ها حمایت میکنید.

تاثیر جدا بودن با دید مثبت

صرف نظر از دلیلی که شما و همسرتان برای جدا بودن از همدیگر دارید خواه به دلیل کار یا به دلیل علاقه شخصی ،دوری از یک دیگر به صورت منبعی برای رابطه تان به عنوان یک کلیت به کار می اید .جدا بودن مثبت باعث میشود که بتوانید به طور کلی همدیگر را پر بار و تقویت کنید .

با هم بودن منفی: شما در این وضعیت از رابطه که جو منفی حکم فرماست ممکن است برخی از عناصر زیر را تجربه کنید این عناصر به احساس بی اطمینانی و دلهره در رابطه تان دامن میزنند.

نگرش بی اعتنا: وقتی شما با هم نیستید یکی یا هر دو نگرش بی اعتنا به دیگری نشان میدهید و حرمت رابطه ان طور که رفتار میکنید میشکند .شما یا همسرتان ممکن است حریم های رابطه را زیر پا بگذارید و مخفیانه یا علنی کار هایی کنید که اعتمادی را که همسرتان در شما به وجود اورده از بین برود گفتارو رفتارتان با تعهداتی که در قبال رابطه داده اید همخوان و هماهنگ نیستند .

نارضایتی از تعارضات یا فقدان راه حل برای تعارض ها : وقتی مسایلی پیش میایند که بین هر دوی شما تعارض ایجاد میکنند قادر نیستند به راه حلی برسید که شما را راضی کند ممکن است از برخورد با مساله حذر کنید و یا وقتی بگو مگو پیش بیاید چنانچه یکی از شما سرانجام تسلیم شود شما هم همان کار را با دل آزردگی انجام میدهید یا میکوشید تعارض را به صورت پنهانی ادامه دهید .تعارضات شما ممکن است به بن بست برسند و قار نباشید از ان خارج شوید یا حاصل کارتان باعث شود که یکی یا هر دو با احساس ناراحتی به حال خود رها شود.

تاثیر باهم بودن منفی: وقتی با دید منفی با هم وقت میگذرانید ، یکدیگر را بهم میریزید این کار موجب میشود که عزت نفس یکی یا هردو کم شود .این کم شدن ممکن است به سایر حیطه های زندگی هم کشیده شود و به نارضایتی کلی فقدان بهره وری و سودمندی شک و تردید عمومی بهارزش شخصی منجر شود .

باورها و خواسته ها (درباره رابطه)از هم دور میشوند.

به هنگام جدا شدن شما و همسرتان ممکن است درباره توانایی برای آشتی صمیمانه ، توقعات متفاوتی داشته باشید .شاید یکی معتقد باشد که مرتبط بودن با رابطه مهم نیست اما دیگری معتقد باشد که مهم است .یکی یا دیگری ممکن است نخواهد دوباره باهم باشند یا ممکن است فکر کند که گذشت زمان برای رابطه  یک تهدید است اما دیگری ممکن است زمان را مرحمی برای رابطه بداند.

مصاحبت های شخصی مذموم هستند: یکی یا هر دوی شما میکوشد مانع ان فعالیت شخصی شود یا تا اندازه ای ان را تحمل کند . در حالی که دیگری در ان فعالیت وارد میشود فرد منزوی از دست همسرش ناراحت یا رنجیده خاطر میشود .و چنین کسی از کار ی که میکند احساس گناه کرده یا بر افروخته میشود ممکن است یکی از شما یکدندگی کند یا دیگری را به بازی بگیرد تا راه خود را برود.

کناره گیری: کناره گیری موقعی است که یکی از تماس با دیگری خود را کنار میکشد و دیگری در ان موقع با این کنار کشیدن موافق نیست وقتی کناره گیری روی میدهد یکی یا ر دو ی تان احتمالا مطمئن نیستسد که مساله هرچه باشد میتوان دوباره با آن مواجه شد یا به طریق متقبلا پاسخگو دوبره به ان نظر انداخت.

تاثیر جدا بودن از هم به گونه ی منفی :صرف نظر از استدلال شما برای جدا بودن از هم وقتی در چنین جو عاطفی قرار دارید ،جدا بودن اندوخته رابطتان را کم کم  یه پایان میبرد  این تهی شدگی زخم ها را باز میکند و روی رابطه تاثیر منفی میگذارد.

دلهره و اضطراب زیاد در رابطه تان ممکن است در تمرکز حواس معمول روزمره بهره وری و عملکرد یکی یا هردو نفر خلل وارد کند و سایر فعالیت ها و روابط عادیتان را نیز متاثر میسازد .

تغییر ایجاد کردن و پاسخ دادن

تغیر شما را از حالت عادی خارج میکند و چشم انداز تعویض ناحیه ارامشتان را خواه با گسترش یا تهدید  کردن آن ایجاد میکند تغییر توان ایجاد  هیجان و علاقه یا ناراحتی و دلهره را دارد. اینکه تغییر خواه مثبت یا منفی چگونه تجربه میشود  تا اندازه بسیار زیادی بستگی به فرایند هایی دارد که متضمن ایجاد و پاسخ دادن به ان هستند این فرایند های ایجاد و پاسخ دادن نیز برای رابطه دارای مضامینی است.

ایجاد تغییر با دید مثبت

برای ایجاد تغییر به شیوه مثبت راه های زیادی وجود دارند.و ممکن است هریک از شما به عنوان همسر ی که به آن پرداخته است یا به عنوان کسی که پاسخ داده است هرکدام از آنها را تجربه کرده باشید .برخی از عناصر زیر برای فضا سازی ایجاد تغیر مثبت مورد نظر وجود داشته اند:

بافت مناسب:بافت کلی تغییر مورد نظر روی میزان هیجان مثبت حول آن تاثیر میگذارد.

خواسته هایی برای دیگری و رابطه: آغاز تغییر میتواند تجربه مثبت تری باشد چنانچه همسری که مطرح کننده تغییر است برای دیگری خواسته هایی را در کنار خواسته های خودش مطرح  کند .توانایی حرق زدن دقیق در باره منافع دیگری و تلفیق کردن آنها برای تغیر مثبت بسار ضروری  است.

حرف زدن به جای خود: این حرف زدن ، شنیدن پیام را آسان تر میکند موقعی مهم است که این پیام درباره تغیرات باشد .حرف زدن به جای خود به شما یا همسرتان کمک میکند که تجربه خود را از هر ناخی ای از چرخه آگاهی مرتبط با ایده پیشنهادی به شیوه ملایم تر بیان کنید

درک کردن پاسخ همسر: به طور کلی وقتی زن یا شوهر تغیراتی را پیشنهاد میدهد همسرش پاسخ  میدهد .توانایی درک آن پاسخ  که ممکن است به معنای به کار گرفتن مهارت های گوش دادن توجه آمیز باشد نشان دهنده اعتنا به شریک زندگی در چنین موقعیتی است .

پاسخ دادن منفی به تغییر: وقتی شما و همسرتان تغیری را در موقعیتی پیشنهاد کرده است اگر فضای مثبتی را تجربه کنید ممکن است به این دلیل باشد که برخی از عناصر زیر در پاسخ وجود داشته اند به طور مثال:

 • حمایت از تغییر
 • درک کردن همسر آغازگر (تغییر)
 • حرف زدن به جای خود هنگام پاسخ

تاثیر پاسخ دادن مثبت: ارایه پاسخ مثبت به تغییر مطلوب از جانب همسرتان باعث میشود گه هر دو در مسیر یکسانی در حرکت باشید این کار کمک میکند  که را بطه تان محکم شود و پیوند قوی بین شما ایجاد شود.

آغاز کردن تغییر به گونه منفی: آغاز کردن هماره خیلی روان و یکنواخت پیش نمیرود .نوعا در ایجاد جو منفی واهمه و تردید از جانب شما  به هنگام  پیشنهاد تغییر جو برخی از عناصر زیر وجود دارند.

1:بافت نامناسب برای آغاز کردن تغییر

2:خواسته هایی فقط برای خود

3:حرف زدن به نفع دیگری

4:حدقل کردن گزینه ها

 ارتباط ناشیانه همراه با نگرش بی اعتنایی: در این وضعیت ، یکی از شما میخواهد تغییر را ایجاد کند  و هر کس ان را به شیوه ای مطالبه گرانه و تهدید آمیز انجام میدهد . هدف آن است که تغییر تحمیل شود .که ممکن است شامل سرزنش دیگری به خاطر تغییر باشد یا شما یه عنوان پیشقدم ممکن است درباره آمال و ارزو هایتان احساس یاس کنید و برای درک تجربه  همسرتان در رابطه با تغییر هیچ گونه تلاشی صورت نمیگیرد.

تاثیر اغاز تغییر به گونه ای منفی: آغاز هر تغییری ، توان بلقوه ای را برای تخریب یا بی ثبات کردن شراکت شما دارد با این حل وقتی تغییر به صورتی ایجاد شده باشد که جو منفی به وجود اورد برای هردو شما سخت تر است  و این شانس یا احتمال بیشتر وجود دارد که عکس العمل یکی از شما مقاومت باشد و منجر به بن بست شود .

پاسخ دادن به تغییر به گونه ای منفی: وقتی یکی از شما تغییر در وضعیت را پیشنهاد میدهید .صرف نظر از اینکه این تغییر چگونه اغاز شود پاسخ میتواند جو را منفی کند شاید شما این تجربه را کرده باشید و این احتمال هم هست که عناصر زیر در پاسخ وجود داشته باشند به طور مثال:

 • مقامت در برابر تغییر، نشان ندادن درک ، کار شکنی بی اختیار .

 

تاثیر پاسخ دادن منفی به تغییر: به همان اندازه که همسر پیشقدم شده ممکن است ناکام  شود ، پاسخ منفی میتواند به عنوان علامت هشدار اولیه برای محافظت علیه تصمیم  ضعیف و شتابزده عمل کند.در چنین موقعیتی پاسخ منفی به تغییر پیشنهادی میتواند در خدمت حفظ مرزها  و تدا وم ثبات رابطه قرار گیرد.

 

استفاده از نقشه رابطه تان: وقتی نقشه رابطه تان را درک میکنید .میتوانید ببینید کجا تجربیات مثبت تان را با همسرتان افزایش دهید و کجا تجارب منفی تان را کاهش دهید و میتوانید اقداماتی کنید که به شما کمک کند  طرز برقراری ارتباط تان را بهبود دهید.

[toggle title=”گروه پزشکان جایروس در استان البرز هم حضور دارند!” state=”open” ]

سایت جایروس اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی مغزو اعصاب روان با فعالیت های علمی – تحقیقاتی در ایران

گروه پزشکان مشترک ما در تهران و کرج  با برترین کادر درمانی آماده ارائه خدمات درمانی در رفع مشکلات جسمی و روحی در حیطه های مغزو اعصاب و وروان می باشد.

با مراجعه به سایت و از طریق صفحه تماس با ما می توانید اطلاعات کافی را در این زمینه دریافت نمائید.

تفاوت انتخاب شما در این مرکز با مراکز دیگر :

 • ما سعی کردیم که ازهمکاران متخصص مشترک در شعبه کرج با شعبات تهران استفاده کنیم که همگی متخصصین جوان ، آشنا با علم روز دنیا ،مسلط ، مجرب و داری رزومه های موفق هستند. ما سعی کرده ایم در استان البرز و شهرهای اطراف آن بهترین امکانات درمانی را، مانند دیگر شعبات تهران، به آسانی در دسترس شما عزیزان قرار دهیم.
 • صداقت درمانگران و همچنین روند درمان در این مجموعه به دوراز هر گونه اقدامات غیر ضروری انجام می پذیرد و هر گونه پرداخت هزینه و زمان اضافه به حداقل رسیده است، و همین امر قطعا منجر به اعتماد و ادامه روند درمان شما خواهد شد.
 • خدماتی که در شعبه کرج-مرکز رستا انجام می پذیرد جامع و کامل بوده و شما را از مراجعه به مراکز متعدد بی نیاز می کند .
 • در امر اطلاع رسانی ، تمام تلاش متخصصان گروه شعب تهران و کرج بر آن است که پاسخگوی کامل و دقیق به مسائل شما در حیطه های مغزو اعصاب و روان باشند و شما عزیزان می توانید به راحتی چه از طریق سایت و چه به صورت حضوری و گاها به صورت تماس های تلفنی با درمانگر مورد نظر خود ارتباط مستقیم برقرار نمائید.[/toggle]

بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *