آنچه بايد درباره روان آشفتگي دانست!!!

    [checklist][/checklist] روان آشفتگي چيست؟ دليريوم، روان آشفتگي يا هذيان يك تغيير ناگهاني در مغز است كه موجب گم گشتگي ذهني و اختلال عاطفي ميگردد. روان آشفتگي سبب بروز سختي در فرآيند فكر كردن، به خاطر آوردن، خوابيدن، توجه كردن و غيره ميگردد. اين وضعيت ممكن است پس از ترك الكل، پس از عمل جراحي …

آنچه بايد درباره روان آشفتگي دانست!!! ادامه »