ناتوانی های یادگیری در کودکان و نوجوانان

توصیف ناتوانی های اختصاصی یادگیری به معنای وجود اختلالی در آن دسته از فرایندهای روانی است که در درک یا به کارگیری زبان- اعم از گفتاری و نوشتاری – دخالت داشته باشند که می توانند به صورت اختلال در توانایی های شنیدن، فکر کردن، گفتار، خواندن، نوشتن، دیکته و یا انجام محاسبه های ریاضی بروز …

ناتوانی های یادگیری در کودکان و نوجوانان ادامه »