سن صحبت کردن در کودکان

سن صحبت کردن کودک چند سالگی است؟!   پسر شما 2 ساله است اما هنوز صحبت نمی کند. او لغات خیلی کمی بیان می کند، اما در مقایسه با هم سن و سال هایش کمی عقب تر است. به یاد دارید که خواهرش در همان سن می توانست جمله کامل بیان کند. به همین دلیل …

سن صحبت کردن در کودکان ادامه »