گروه درمانی چیست؟

  گروه درمانی یک نوع رواندرمانی است که با یک یا چند درمانگر برای درمان گروهی از بیماران استفاده می شود. در زمانی که گروه درمانی انجام می شود ممکن است که از هرنوع رواندرمانی(به عنوان مثال درمان شناختی و یا درمان بین فردی) در قالب گروه استفاده شود. گروه غالبا برای خودش قوانینی دارد …

گروه درمانی چیست؟ ادامه »