“گروه درمانگر” چه کاری انجام می دهد؟!

آیا به فکر شرکت در “گروه درمانی” هستید و نمی دانید چه چیزی در انتظار شما است؟! قسمتی از انتظارات شما به نوع گروه درمانی انتخابی و قسمتی دیگر به گروه درمانگر و مهارتهایی مورد استفاده او باز می گردد. در زیر برخی از مهارتهای مورد استفاده گروه درمانگر آمده است: گوش دادن فعالانه – …

“گروه درمانگر” چه کاری انجام می دهد؟! ادامه »