کمک های اولیه: گاز گرفتگی حیوانات

فرد به شدت زخمی شده است. پس از 10 دقیقه فشار مداوم و ثابت، خونریزی متوقف نمی شود. خونریزی شدید است. از محل زخم خون به شدت بیرون می جهد. متوقف کردن خونریزی محل زخم را تا متوقف شدن خونریزی، به طور مستقیم فشار دهید. تمیز کردن و محافظت کردن از زخم برای یک زخم …

کمک های اولیه: گاز گرفتگی حیوانات ادامه »