آیا کیست آراکنوئید می تواند عامل سردرد باشد؟

آیا کیست آراکنوئید عامل سردرد است؟ کیست آراکنوئید فضائی است که به وسیله پرده مغز احاطه شده است و داخل آن با مایع مغزی نخاعی پر است. علت دقیق کیست های آراکنوئید شناخته شده نیست. محققان بر این باورند که بسیاری از موارد کیست های آراکنوئید ناهنجاری های رشدی است که از تقسیم غیر قابل …

آیا کیست آراکنوئید می تواند عامل سردرد باشد؟ ادامه »