آنچه باید راجع لوتیراستام بدانیم؟

Levetiracetamلوتیراستام  برای کمک به کنترل انواع خاصی از تشنج در درمان صرع استفاده می شود. این دارو صرع را درمان نمی کنند و تشنج تا زمانی که شما همچنان به استفاده از آن ادامه می دهید کنترل می شود . در سالهای اخیر بر روی مصرف این دارو به عنوان خط اول مانور زیادی داده می شود. …

آنچه باید راجع لوتیراستام بدانیم؟ ادامه »