انواع دلبستگی در کودکان

  انس وورث و همکارانش ،کودکان را از لحاظ ایمنی در چند گروه دسته بندی کرده اند که عبارتند از : دلبستگی ایمن در این گروه وقتی مادر از اتاق خارج میشود و بر می گردند ، کودکان از انان به گرمی استقبال می کنند و نشان می دهند که دوست دارند بغل شوند وقوت …

انواع دلبستگی در کودکان ادامه »