علت بخشندگی کودکان 5 ساله و راه کار های آموزش به آنها

کودکان 5 ساله تنها زمانی که می دانند مشاهده می شوند، افراد بخشنده ای هستند! بزرگسالان زمانی که میدانند مشاهده می شوند در مقایسه با زمانی که تنها هستند، به احتمال زیاد رفتارشان به گونه ای است که به شهرت و اعتبار آنها افزوده شود.گروبر و همکارانش، برای اولین بار در پژوهشی، اساس چنین رفتاری …

علت بخشندگی کودکان 5 ساله و راه کار های آموزش به آنها ادامه »