تکنیک های مناسب برای معلمان در برخورد با کودکان بیش فعال

یکی از دلایل مهم برای عدم موفقیت دانش آموزان بیش فعال در مدرسه انجام ندادن تکالیف به طور کامل می باشد. در این موارد نقش معلم کمک به این دانش آموزان برای انجام تکالیف خود و تجربه ی موفقیت تدریجی است. برای ارائه ی این نقش معلم ها می توانند از تکنیک هایی استفاده کنند. …

تکنیک های مناسب برای معلمان در برخورد با کودکان بیش فعال ادامه »