چه کار کنیم تا کودکان بیشتر جذب مواد غذایی سالم شوند؟

  استفاده از لبخند کودکان بر روی محصولات غذایی سالم   عکس هایی که در آنها کودکان لبخند به لب دارند بر روی مواد غذایی سالم باعث میشود تا کودکان به استفاده از مواد مغذی گرایش پیدا کنند. این پیام از تحقیقات جدید ارائه شده در نشست سالانه انجمن علمی کودکان در سن دیگویکالیفرنیا بدست …

چه کار کنیم تا کودکان بیشتر جذب مواد غذایی سالم شوند؟ ادامه »