در 2 سالگی چه اتفاقی برای کودک می افتد؟

انتظارات بزرگ: سال دوم زندگی زندگی یک کودک نوپا هر روز دارای ماجراجویی و اتفاق است و والدین همچنان انتظار رویدادهای تازه دارند. همه پدرها و مادرها منتظرند فرزندشان زودتر راه برود، صحبت کند و فعالیت های مختلف دیگری انجام دهد. در این مقاله توانایی های یک کودک 2 ساله بیان می شوند. اولین گام …

در 2 سالگی چه اتفاقی برای کودک می افتد؟ ادامه »