سؤال و جواب های جنسی کودکان(2)

  وقتی کودکان دکتر بازی می کنند اگر آنها را در حال( نشان دادن عضو خصوصی به یکدیگر) مشاهده کردید، چکار خواهید کرد؟ کودکان حدود 3 تا 6 سال به احتمال زیاد دکتر بازی می کنند. بسیاری از والدین وقتی چنین رفتاری از کودکان مشاهده می کنند بیش از حد واکنش نشان می دهند. والدین …

سؤال و جواب های جنسی کودکان(2) ادامه »