رهایی از بی نظمی فرزندان در خانه

بسیاری از والدین از اینکه فرزندانشان در حضور مهمان در خانه شروع به بر هم ریختن وسایل اتاقشان می کنند، یا در موارد دیگر در هنگام انجام تکالیف مدرسه شان خورده تراش و خورده کاغذ را در کف اتاقشان می ریزند و از این قبیل رفتارهایی که باعث بر هم زدن نظم در خانه می …

رهایی از بی نظمی فرزندان در خانه ادامه »