شخصیت چیست؟ چه چیزی در من، من را می سازد؟

آغاز کار روان درمانی و روان شناسی با طرح این سوال می باشد. چرا اینگونه رفتار می کنم، اینگونه احساس می کنم، اینگونه فکر می کنم و چگونه می توانم آن را تغییر دهم؟ چرا فرد قلدر گردن کلفتی می کند؟ چرا برخی افراد زیاد عذرخواهی می کنند؟ و برخی دیگر بیشتر اوقات دچار تنش …

شخصیت چیست؟ چه چیزی در من، من را می سازد؟ ادامه »