انتقال احساس شادی از طریق بوی عرق

    نویسنده  ارشد این مطالعه سمین از دانشگاه اوترخت در هلند گفته است که : ترکیبات شیمیایی تعریق در هنگام شادی قابل تشخیص است .     در مطالعات گذشته نشان داده شده بود که تعریق ، میزان هیجانات منفی را در مقابل  دیگران نشان میدهد اما مطالعات کمی در مورد میزان تعریق  در …

انتقال احساس شادی از طریق بوی عرق ادامه »