ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت تاندون آشیل

این تمرین را چگونه باید انجام داد؟ در وضعیت ایستاده کنار میز ،کف پاها به اندازه عرض شانه باز شود و فاصله بگیرد و سپس پنجه ها روی زمین قرار گرفته و پاشنه ها را از زمین بالا اورده و از زمین کنده شود. این حرکت موجب تقویت عضلات پشت ساق و تاندون آشیل شود …

ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت تاندون آشیل ادامه »