اگر فرزند من ازموردی بترسدکه هر روز پیش نمی آید چه کنم؟

اگر فرزند من از موردی بترسد که هر روز پیش نمی آید مانند آمپول زدن و یا سوار شدن به هواپیما چه کاری باید انجام دهم؟ این سوال خیلی از والدینی هستند که به صورت حضوری جهت دریافت راهکاربه مرکز مراجعه می فرمایند. در جواب به این عزیزان باید گفته شود که : درست است …

اگر فرزند من ازموردی بترسدکه هر روز پیش نمی آید چه کنم؟ ادامه »