چگونه افراد مبتلا به درد مزمن را درک کنیم؟(بخش دوم)

7.هرگز از خطوط بی مصرف استفاده نکنید.پر مدعا نباشید و نشان ندهید که خیلی می دانید درباره ساختن عبارت هایی مثل  “خوب این زندگی تو و باید باهاش مقابله کنی” یا ” در نهایت به آن غلبه می کنی”.”تو باید تا جایی که در توتنت هست بهترین شکل عمل کنی” یا بدتر از همه “تو …

چگونه افراد مبتلا به درد مزمن را درک کنیم؟(بخش دوم) ادامه »