8 راهکار ساده برای کمک به عملکرد بهتر کودک در امتحان/ بهترین روانشناس کودک

  8 راهکار ساده برای کمک به عملکرد بهتر کودک در امتحان/ بهترین روانشناس کودک امتحان، یک روش ارزیابی برای معلم است تا از آنچه که دانش آموزان می دانند( و یا نیاز به دانستن دارند) مطلع شود، اما این آزمون فقط برای معلمان نیست، با امتحان،کودکان نیز : مهارتهای مطالعه، درس گرفتن از اشتباهات …

8 راهکار ساده برای کمک به عملکرد بهتر کودک در امتحان/ بهترین روانشناس کودک ادامه »