کلینیک افسردگی

بهوشیاری (ذهن آگاهی) : درمان جدید افسردگی

بهوشیاری (ذهن آگاهی) میتواند تاثیر بسیاری در درمان افسردگی داشته باشد ولی به منظور تاثیر گذاری ان به اندازه ی دارو های ضد افسردگی باید مجموعه ای از مشاوران و پزشکان در این راه به بیمار مشاوره دهند .هنوز نمیتوانید مصرف دارو های ضد افسردگی را قطع نمایید. نکته اصلی بهوشیاری (ذهن آگاهی) این است …

بهوشیاری (ذهن آگاهی) : درمان جدید افسردگی ادامه »