فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ بلفارواسپاسم یا همان حرکت غیر ارادی پلک هر چند ثانیه در طول یک یا دو دقیقه است. گاهی اوقات اسپاسم به اندازه کافی قوی است که بیمار قادر به باز کردن چشم نیست. این بیماری معمولا خوش خیم است. اگر چه علت …

فرزند من مدام پلک هایش را به هم فشار می دهد˓،یعنی بلفارواسپاسم دارد؟ ادامه »