متامفتامین کریستال و خطرات ان

متامفتامین کریستال به نامهای یخ ,شکاف ,سرعت و یا مت معروف است و درواقع متامفتامین کریستالی و متمرکز میباشد .این ماده بسیار خطرناک است و با قیمت کمش بسیاری را به دام خود گرفتار میکند . اگر شما و یا یکی از نزدیکانتان از این ماده استفاده میکنید ,باید با خطرات و عوارض ان برای …

متامفتامین کریستال و خطرات ان ادامه »