مصرف لیتیوم در بیماران دو قطبی

لیتیوم ؟؟؟ لیتیوم برای درمان روانپریشی -شیدایی که با نوسانات روحی غیر قابل کنترل توام است موثر می‌باشد. اختلال دو قطبی باعث شنگولی و فعالیت زیاد شده ،در پی آن افسردگی شدیدی بر بیمار حاکم میگردد. لیتیوم به طریق گوناگون به درمان روان پریش-شیدایی_افسردگی کمک میکند  برای کنترل هیجانات شیدایی این دارو اغلب به همراه …

مصرف لیتیوم در بیماران دو قطبی ادامه »