گرفتگی و کج شدن دستها و عضلات در هنگام نوشتن (کرامپ نویسندگان)

(کرامپ نویسندگان) گرفتگی عضلات در هنگام نوشتن یا تایپ کردن گرفتگی عضلات موقع نوشتن  را گاهی کرامپ نویسندگان نیز می نامند چرا که باعث گرفتگی عضلات ویا اسپاسم عضلات خاصی در دست یا انگشتان  میشود و از آن جهت خاص است که زمانی که فرد درگیر فعالیت خاصی است، علائم در آن ناحیه رخ میدهد …

گرفتگی و کج شدن دستها و عضلات در هنگام نوشتن (کرامپ نویسندگان) ادامه »