نوروفیدبک NFB چیست و چگونه کار می کند؟

نوروفیدبک (NFB) یا روش نوروفیدبک اختصاصی (NeurOptimal) به بهبود مغز کمک می کند. روان درمای نیز باعث بهبود ذهن می شود. نوروفیدبک و روان درمانی با هم می توانند تغییر و بهبود پایدار ایجاد کنند. نوروفیدبک عملکرد مغز را بهبود می بخشد، طوریکه می توانید بهتر در فرایند روان درمانی شرکت کنید و تصمیمات آگاهانه …

نوروفیدبک NFB چیست و چگونه کار می کند؟ ادامه »