مدیریت رفتارهای شیطنت آمیز کودکان( ADHD) بیش فعال

در بیشتر مواقع ما درمانگرها در مورد افزایش توجه وتمرکز کودکان صحبت می کنیم اما کمتر در مورد رفتارهای پرخطر کودکان صحبتی می کنیم اینجا به شما راهنمایی هایی را در جهت کنترل رفتارهای شیطنت آمیز کودکتان رائه خواهیم داد. قابل درک است که زمانی یک کودک خواسته ای دارد و ما نخواهیم آن را …

مدیریت رفتارهای شیطنت آمیز کودکان( ADHD) بیش فعال ادامه »