چرا از نه گفتن می ترسیم؟

  در خیلی از مواقع برای اینکه نه نگوئیم از چیزهایی که به نفعمان هست می گذریم و قابلیت های خودمان را کمتر عرضه می کنیم و گاهی خودمان را در خانه حبس می کنیم، درواقع نه گفتن یک خطر مهم برای ما احساس می شود. شما به این علت نه نمی گوئید که ممکن …

چرا از نه گفتن می ترسیم؟ ادامه »