چطوری به رضایت برسیم؟

  به دست آوردن رضایت در زندگی برای بهداشت روانی لازم است .رضایت از رسیدن به نیاز یا آرزویی شخصی ، احساس برتری و پیشرفت مقابله با مشکلات و پیشبرد هدف ها حاصل میشود و نیز ممکن است از تحسین دیگران و تمجید ارزشهای انسان بدست آید. کسی که رضایت بدست نمی آورد ،مطمئنا شاد …

چطوری به رضایت برسیم؟ ادامه »