مراحل تشخیص ودرمان کودکان بیش فعال /کم توجه در تیم آلومینا