تقویت پیوندهای عاطفی زوجین

فرهنگ غرب استقلال افراد را یک فضیلت می داند. ما نیز یاد گرفته ایم که افراد قوی برای زنده ماندن و رشد به دیگران نیازی ندارند. اما پیوند داشتن با شریک زندگی نیز امر ضروری و خوبی است. طبق گفته های روانشناس بالینی، لیزا بلوم، که متخصص در روش درمانی هیجان مدار یا EFT می …

تقویت پیوندهای عاطفی زوجین ادامه »