ایا آسپیرین میتواند از بروز حملات قلبی جلوگیری کند ؟

    امروزه بیش از 50 میلیون نفر در امریکا و یا حدود 36 درصد از جمعیت از اسپیرین با دوز پایین برای جلوگیری از بروز حملات قلبی و سکته استفاده میکنند . در صورتی که شما خودسرانه از این قرص استفاده میکنید ,به شما توصیه میکنیم که مصرف ان را قطع نموده و وضعیت …

ایا آسپیرین میتواند از بروز حملات قلبی جلوگیری کند ؟ ادامه »