مدیریت درد و پیشگیری از اعتیاد دارویی

برخی داروهای مورد استفاده برای درد ممکن است اعتیاد آور باشند. اعتیاد به دارو با وابستگی جسمی یا مقاومت به دارو متفاوت است. در حالت وابستگی به دارو علائم ترک زمانی رخ می دهند که مصرف دارو به طور ناگهانی متوقف شود. مقاومت دارویی نیز به این صورت است که میزان مصرف اولیه دارو اثر …

مدیریت درد و پیشگیری از اعتیاد دارویی ادامه »