آنچه باید راجع مستینون یا پیریدوستیگمین بدانیم؟

  این گروه از دارو هااز راه خوراکی یا تزریق برای درمان میاستنی گراویس مورد استفاده قرار می گیرد. این دارها (پیریدوستیگمین یا مستینون )خاصیت آنتی میاستینی دارند .  دوز تجویز پیریدوستیگمین یا مستینون :30 تا 60 میلی گرم هر 3 تا 4 ساعت که می توان تا 600 میلی گرم در روز نیز تجویز کرد. …

آنچه باید راجع مستینون یا پیریدوستیگمین بدانیم؟ ادامه »