مراحل نوجوانی، قسمت دوم

تکامل عصبی، شناختی رشد شناختی بیشتر تابع سن تقویمی است تا سن بلوغ. با گذر از کودکی به نوجوانی تفکر عملیات صوری کسب می شود و تفکر انتزاعی و سمبولیک جایگزین تفکر عینی می گردد. در مرحله عملیات صوری اندیشه های نوجوان فرضیه ها را نیز شامل می شود و تفکر او دنیای فرضیات و …

مراحل نوجوانی، قسمت دوم ادامه »