داستان های ساختگی در مورد پوست های چرب

وقتی به پوست های چرب می پردازیم، صحبت وداستان های ساختگی در مورد آن کم نیست. برای اینکه چربی مربوط به پوست خود را تحت کنترل داشته باشید، واقعیت هایی را باید درک کنید. داستان شماره 1: چربی پوست با استفاده از ترکیبات خشک کننده و پاک کننده ی قوی مانند الکل، کنترل می شود. …

داستان های ساختگی در مورد پوست های چرب ادامه »