4راهکار برای والدین با کودکان تکانشگر

4راهکار برای والدین با کودکان تکانشگر قشر واقع در  جلوی استخوان پیشانی (PFC) بخشی از مغز پشت پیشانی می باشد که پاسخ های تکانشی در انسان را کنترل می کند.اگر چه قطعه های پیشانی مسئول برخی جابه جایی های حرکتی است، اما شناخته شده ترین کارکردشان تنظیم رفتار فرد می باشد. این بخش مسئول مکث …

4راهکار برای والدین با کودکان تکانشگر ادامه »