4راهکار برای والدین با کودکان تکانشگر

4راهکار برای والدین با کودکان تکانشگر قشر واقع در  جلوی استخوان پیشانی (PFC) بخشی از مغز پشت پیشانی می باشد […]

4راهکار برای والدین با کودکان تکانشگر بیشتر بخوانید »