پزشک خانواده

خطای شغلی پزشك خانواده

خطای شغلي پزشك خانواده علل خطای شغلي پزشك خانواده خطایي كه در هر يك از مراحل درمان بيمار از جانب پزشك خانواده سر مي زند از صور خطاي شغلي است كه صاحبان مشاغل در هنگام اجراء شغل خود مرتكب آن مي شوند و از روش فني متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز مي نمايند. …

خطای شغلی پزشك خانواده ادامه »