نکاتی برای محدود کردن پرحرفی افراد بیش فعال

از زیاد صحبت کردن بزرگسالان بیش فعال خسته شده اید؟   صحبت کردن تکانشی ممکن است نشانه ای از( ADHD) اختلال بیش فعالی باشد اما راه هایی برای حفظ و کنترل صحبت کردن در این افراد وجود دارد:   *** با استفاده از سیستم چراغ   همانند چراغ راهنمایی باید به فرد آوزش داده شود …

نکاتی برای محدود کردن پرحرفی افراد بیش فعال ادامه »