امیدی تازه برای مبارزه با از کار افتادگی و فلج اندام

آسیب دیدن طناب نخاعی می تواند ارتباط میان مغز و سازگان عصبی غیر مرکزی بدن را قطع کرده و از بین ببرد. به منظور برگرداندن این شرایط به حالت اولیه و  قرار دادن طناب نخاعی در محل اولیه خود، در طول سالیان شیوه های گوناگونی به صورت آزمایشی به کار گرفته شده اند. مطالعات و …

امیدی تازه برای مبارزه با از کار افتادگی و فلج اندام ادامه »