تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن با اوتیسم

در مطالعات قبلی پژوهشگران نشان دادند که یک پروتئینی که به طو بالقوه در سطوح افسردگی تاثیر گذار است می تواند وقوع اوتیسم را پیش بینی کند. در مقاله ای که به تازه گی در مجله پزشکی نیویورک به چاپ رسیده است ،محققان سطح پروتئینی که مربوط به رشد کودک است را از طریق بند …

تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن با اوتیسم ادامه »