چكيده اي درباره “فراموشي پيشاني گيجگاهي”

  فراموشي پيشاني گيجگاهي (FTD)، انحطاط پيشاني گيجگاهي، اختلالات لوب قدامي يا دمانس فرونتو تمپورال به گروهي از اختلالات ناشي از از دست دادن سلول هاي عصبي پيش رونده در لوب قدامي مغز (نواحي پشت پيشاني) و يا لوب گيجگاهي (نواحي پشت گوش) اشاره دارد.   درباره فراموشي پيشاني گيجگاهي آسيب سلول هاي عصبي ناشي …

چكيده اي درباره “فراموشي پيشاني گيجگاهي” ادامه »