اصطلاحات رایجی برای شناخت پرخاشگری منفعلانه فرزندان

    فرزند شما زمانی که عصبانی میشود دادو فریاد به راه می اندازد؟   پرخاشگری می کند؟   موقع پرخاشگری فعالیت های مختلفی را از خود نشان می دهد اما برخی از کودکان به صورت منفعلانه عصبانیت و پرخاشگری خود را نشان میدهند .   پرخاشگری منفعلانه یک روش بیان احساسات به صورت پنهان …

اصطلاحات رایجی برای شناخت پرخاشگری منفعلانه فرزندان ادامه »