آیا “عشق” با “دوست داشتن” متفاوت است؟

دیدگاه های مختلف روانشناختی به عشق فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: عشق به عنوان یک نیروی تکاملی عشق از منظر تکاملی نیز مشاهده شده است. به طور کلی، از نظر دیدگاه تکاملی عشق برای داشتن عملکردهای انطباقی است که تولید مثل و بقا را تضمین می کنند. برای مثال، عشق آتشین منجر …

آیا “عشق” با “دوست داشتن” متفاوت است؟ ادامه »