فرزند من مدام پاداش های گرانبها و مادی درخواست می کند، چه کار کنم؟

اولین گام  تهیه یک برنامه پاداش است که با داشتن آن ، نیاز نیست که برای هر رفتار کوچکی به کودک پاداش مادی بدهید، بلکه برای یک سلسله ای از کارها به او پاداش می دهید. مثلا اگر توانست 10 ستاره را جمع کند، یک پاداش مادی که قبلا با هم توافق کرده اید به …

فرزند من مدام پاداش های گرانبها و مادی درخواست می کند، چه کار کنم؟ ادامه »