چكيده اي درباره پاركينسون

بيماري پاركينسون يك اختلال حركتي دژنراتيو است كه در نتيجه مرگ ياخته هاي عصبي دوپامينرژيك (دوپامين يك انتقال دهنده عصبي است) در جسم سياه حاصل ميگردد. پاركينسون به لرزش در حالت استراحت گفته ميشود كه شيوع آن بيشتر در سنين ميانسالي است اما ممكن است در جوانان نيز بروز پيدا كند. بطور كلي اين بيماري …

چكيده اي درباره پاركينسون ادامه »