مقایسه جامعه ستیز و بیمار روانی

ممکن است شنیده باشید که دیگران شخصی را به عنوان جامعه ستیز یا بیمار روانی توصیف می کنند، اما تفاوت این دو واژه چیست؟ تعریفی از این دو واژه در کتاب های رسمی وجود ندارد. پزشکان افراد را به عنوان بیمار جامعه ستیز یا بیمار روانی مورد معاینه قرار نمی دهند، بلکه از عبارت دیگری …

مقایسه جامعه ستیز و بیمار روانی ادامه »